Misja

MisjA� Biura Porad Obywatelskich w A?omA?y jest zwiA�kszanie wiedzy mieszkaA�cA?w regionu pA?A�nocno-wschodniego Polski znajdujA�cych siA� w trudnej sytuacji A?yciowej i/lub materialnej na temat przysA�ugujA�cych im praw oraz moA?liwoA�ci ich dochodzenia.

Biuro realizuje misjA� poprzez docieranie z bezpA�atnymi informacjami i poradami do najsA�abszych grup spoA�ecznych, pozostajA�cych na obrzeA?u przemian ustrojowych i gospodarczych, jakie dokonaA�y siA� w Polsce po1989 r.

W celu skutecznej realizacji misji wspA?A�pracujemy z innymi organizacjami pozarzA�dowymi dziaA�ajA�cymi w sferze pomocy spoA�ecznej, z administracjA� rzA�dowA� i samorzA�dowA� oraz innymi instytucjami publicznymi.


Portal utworzony w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.