Współpraca

Głównym naszym partnerem jest Związek Biur Porad Obywatelskich utworzony  w 1998 r. Jednym z inicjatorów jego powołania było właśnie BPO w Łomży. Związek zapewnia członkom sieci szkolenia, opracowuje i aktualizuje system informacyjny, organizuje współpracę z władzami centralnymi, tworzy narzędzia niezbędne do udzielania wysokiej jakości usług (baza danych klientów, wewnętrzna strona internetowa „Intranet” oraz system kontroli pracy BPO). Związek promuje również ideę poradnictwa obywatelskiego wśród władz centralnych i samorządowych. Biuro łomżyńskie od początku uczestniczy we wszystkich inicjatywach Związku. Dwie osoby z naszego Biura są członkami grupy trenerskiej prowadzącej szkolenia dla nowych doradców, opracowującej programy szkoleniowe oraz materiały do systemu informacyjnego. Bierzemy aktywny udział   w konferencjach i seminariach organizowanych przez Związek.

Naszymi najważniejszymi partnerami na szczeblu lokalnym są samorządy miejski i powiatowy. Ramy tego partnerstwa określa w przypadku miasta – Łomżyńska Karta Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych, natomiast w przypadku powiatu – uchwała Rady Powiatu w sprawie zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pomocy społecznej. Jedna z osób pracujących w BPO jest członkiem Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Stale współpracujemy z instytucjami samorządowymi, takimi jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starostwie Powiatowym w Łomży. Należy podkreślić, że usługi świadczone przez Biuro stanowią ważne uzupełnienie systemu pomocy społecznej na szczeblu powiatu.

Przy okazji kolejnych realizowanych projektów m.in. przy organizowaniu Powiatowych Punktów Poradnictwa Obywatelskiego oraz przy rozwijaniu  poradnictwa adresowanego do  osób niepełnosprawnych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz członków ich rodzin nawiązaliśmy też współpracę z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z pozostałych powiatów naszego województwa podlaskiego. Współpracowaliśmy  również z Powiatowymi Urzędami Pracy w Łomży i w Zambrowie.

Natomiast przy prowadzeniu Punktu Poradnictwa Obywatelskiego w Zambrowie od wielu lat współpracujemy z Caritas Dekalną Dekanatu Zambrowskiego, która użycza nam lokalu  w swojej siedzibie.

Nawiązaliśmy bliską współpracę z administracją Zakładu Karnego w Grądach Woniecko oraz z administracją Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

Współpracujemy stale z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta i powiatu w sferze pomocy społecznej, przede wszystkimi z naszym sąsiadem – Zarządem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.


Portal utworzony w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.