Zasady poradnictwa

Istotą poradnictwa obywatelskiego jest wypracowanie z klientem możliwych sposobów rozwiązania jego problemu i przedstawienie przez doradcę konsekwencji każdego z nich, przy pozostawieniu wyboru osobie zgłaszającej się po poradę. Taka metoda pracy doradczej ma na celu zachęcenie klienta do aktywności w rozwiązywaniu swoich problemów i samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobów postępowania w konkretnej sprawie.

Porady udzielane przez BPO są:

  • Bezpłatne, co oznacza, że Biuro nie pobiera w żadnej formie odpłatności za swoje usługi
  • Bezstronne, co oznacza, że doradca udzielając porady nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami ani też nie ocenia klienta i jego działań
  • Poufne, co oznacza, że Biuro zapewnia zachowanie w tajemnicy samego faktu pobytu klienta w BPO oraz wszystkich powierzonych przez klienta informacji (wyjątek stanowią informacje o popełnieniu najcięższych przestępstw)
  • Niezależne, co znaczy że BPO udzielając porad kieruje się wyłącznie dobrem klienta, nie zaś dobrem kogokolwiek innego
  • Aktualne i rzetelne, co wynika z faktu, że porada jest udzielana w oparciu o istniejący w BPO i stale aktualizowany system informacji

BPO w Łomży działa zgodnie ze standardami obowiązującymi w sieci Biur Porad Obywatelskich, do których należy:

  • Udzielanie porad według jednolitego schematu i przez odpowiednio przeszkolonych doradców.
  • Prowadzenie dokumentacji według jednolitego wzoru.
  • Udział wolontariuszy w pracach Biura Porad Obywatelskich.
  • Dostępność usług świadczonych przez BPO w określonych dniach i godzinach.

Portal utworzony w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.